Maanta Waa - Today is


Hadii aad u aragtid in ay dhibaato kugu tahay inaad ku soo dirtid Rayiga am maqaal sid halkan hoose ku xusun, waxaad maqaalka ama ra'yiga ku soo diri kartaa (email attacment) halkan Riix si aad u soo dirto maqaalka

Some circumstances will require some of the users to send their opinion or articles via email attachment.


 

*
   
Your Full Name: *
   
*
   
City, Country - Degaanka *
   
Type *
   
If you wish to hide or include your email on your submission please select one.
Hadii aad rabtid in'aad iimeelkaga aanu qarino am so daabacno, fadlan halkan hoose noogu sheeg
*
Article or Opinion Title * (required) magaca Maqaalkad ka jawaabayso ama aad qortay


Type below. halkan hoose ku qor Rayigaaga am Maqaalka * (required) Please Use Lower case, Fadalan farta yaryar isticimaal. 

Hadii aad u aragtid in ay dhibaato kugu tahay inaad ku soo dirtid Rayiga am maqaal sid kor ku xusun, waxaad maqaalka ama ra'yiga ku soo diri kartaa (email attacment) halkan riix si aad u soo dirto maqaalka

Some circumstances will require some of the users to send their opinion or articles via email attachment, please use ThisEmail to send all your opinion and articles. Don't forget to include on you email all the information required.

Limit Update

 

Notice:
Please Use Lower case, Fadalan farta yaryar isticimaal

Hadii uu rayigagu ama maqaalku aad u dheeryahay fadlan u soo dir qayb qayb oo soona raaci macluumadka sid qofka qoray rayiga/maqaalka iyo magaca maqaalka/rayiga iyo qaybta, iwm.

If your article or opinion is too long to send it here please send in a segment, remember to include all the necessary information such as your name and the article name, etc.

Somaliland Net will use as many of your questions and responses as possible but we cannot guarantee that all e-mails will be published. Somaliland Net reserves the right to edit comments that are published.

Somaliland net xaq bay u leedahay in maqaalkad soo dirto aanu dib ugu fiirsano am wax ka masaxno, mar walba waxaanu isku dayi doona in aanu maqaalada iyo fikradaha aad soo dirtaan laga soo daayo Somaliland Net

Waa mahadsantihiin. laxiidhidh Somaliland Net

Thank you. Contact SomalilandNet


current news
Archives
Somaliland Archives from 2000 - 2008 large collection of news and readers contributed articles and opinion
Directory
Direcory featuring Somali web sites and Businese listing, Classified and more.
politic zone
Somaliland Political Parties are gearing up for upcoming of the presidentail elections 2015- Read More.

Political Parties

Are you ready for the presidentail ELECTIONS? High tech election. Tell us your opinion